• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 36601

پرسش

در اولین یونش عناصر واسطه؛الكترون از اوربیتال d گرفته می شود یا از اوربیتال s؟

پاسخ

چون اوربیتالهای درونی d از نظر انرژی به اوربیتال s لایه بیرونی نزدیك هستند از اینرو، هم الكترونهای ns و هم الكترونهای ( n-1)d در تشكیل تركیب شركت می‌كنند. اما در مورد اولین الكترونی كه در اثر یونش از دست داده می‌شود، معمولا الكترونهای موجود در لایه nsدر اولین یونیزاسیون جدا می‌شوند. در واقع ترتیب آفبا را نمی‌توان برای تفسیر فرآیند یونش به كار برد. به عنوان مثال آرایش الكترونی آهن با عدد اتمی 26 عبارت است از: 1S2 , 2S2 ,2P6 , 3S2 , 3P6 , 3d6 , 4s2 و آرایش الكترونی یون Fe2+ عبارت است از: 1S2 , 2S2 ,2P6 , 3S2 , 3P6 , 3d6 . بنابراین ، گرچه الكترونهای 3d آخرین الكترونهای اضافه شده به آهن براساس روش آفبا است، ولی این عنصر بر اثر یونش، الكترونهای 4s خود را از دست می‌دهد.
در یك سری دیگر از عناصر ابتدا الكترون از لایه d گرفته می‌شود ، اما به طور كلی، نخستین الكترونهایی كه در یونش از دست داده می‌شوند، الكترونهای دارای بالاترین عدد كوانتومی n یعنی الكترونهای sهستند.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : دوشنبه 26/8/1382 | پاسخ : چهارشنبه 28/8/1382 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 566 بار

تگ ها :

UserName