کد: 35907

پرسش

a به توان 2 مساوی با b است. a چه چیز b
می شود؟؟؟؟

پاسخ

عكس توان 2 جذر است. یعنی a جذر b است.

مشاور : خانم بافنده | پرسش : پنج شنبه 22/8/1382 | پاسخ : جمعه 23/8/1382 | راهنمایی | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 39 بار

تگ ها :

UserName