کد: 311370

پرسش

سلام
1- می خواستم بدانم اگر در ویژوال بیسیك بخواهم كلید ماكسیمم روی فرم disable باشد و كلید مینیمم وجود داشته باشد چه باید بكنم ؟
2- می خواهم آرایه ای با طول یك متغیر بسازم یعنی به جای طول آرایه از یك متغییر استفاده كنم چه كار باید بكنم ؟ و اگر بخواهم آرایه ای را كه تعریف كرده ام طولش را تغییر دهم مثلا آرایه ای به طول 5 ساخته ام كه می خواهم در حین اجرای برنامه به آرایه ای باطول 10 یا 15 تغییر كند چه كار بكنم؟
3- قطعه كدی را در اینترنت دیدم برای شیشه ای كردن فرم برنامه اما اصلا از این كد سر در نمی آورم اگر ممكن است خطهای این برنامه را برایم توضیح دهید
Const LWA_COLORKEY = &H1
Const LWA_ALPHA = &H2
Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Const WS_EX_LAYERED = &H80000
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Declare Function SetLayeredWindowAttributes Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal crKey As Long, ByVal bAlpha As Byte, ByVal dwFlags As Long) As Long
Dim I As Integer
Private Sub Down_Click()
If I > 50 Then
I = I - 10
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, I, LWA_ALPHA
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
I = 200
Dim Ret As Long
SetWindowLong Me.hWnd, GWL_EXSTYLE, WS_EX_LAYERED
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, 200, LWA_ALPHA
End Sub
Private Sub Up_Click()
If I < 250="">
I = I + 10
SetLayeredWindowAttributes Me.hWnd, 0, I, LWA_ALPHA
End If
End Sub
- دیپلم

پاسخ

سلام به شما دوست عزیز:
1. برای این كار میتوانید خاصیت MaxButton كه از خواص form است را Disable(false) كنید.
2. به این شیوه كه در ویندوز XP قابل استفاده است splash میگویند كه با استفاده از API های ویندوز قابل استفاده است. كدهایی هم كه داده اید مربوط به استفاده از این دو API است.
موفق باشید.

مشاور : آقای اكرميان | پرسش : چهارشنبه 1/6/1385 | پاسخ : جمعه 3/6/1385 | | ديپلم | 0 سال | رايانه | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName