کد: 311190

پرسش

خواهشمندم شتاب گرانشی(میزان جازبه بر حسب نیوتن) برای هر كدام از سیارات منظومه ی شمسی را دقیق برای من بنویسید. مثلا زمین = (9.8) { اگر كه از روی فرمول باشد خیلی متشكّرم } ازتهران
- دبیرستان

پاسخ

خورشید : 95/273 متر بر مجذور ثانیه
عطارد: 701/3 متر بر مجذور ثانیه
زهره : 87/8 متر بر مجذور ثانیه
زمین : 78/9 متر بر مجذور ثانیه
مریخ : 69/3 متر بر مجذور ثانیه
مشتری : 12/23 متر بر مجذور ثانیه
زحل : 96/8 متر بر مجذور ثانیه
اورانوس : 69/8 متر بر مجذور ثانیه
نپتون : 15/11 متر بر مجذور ثانیه
سرس : 27/0 متر بر مجذور ثانیه
پلوتو : 58/0 متر بر مجذور ثانیه
موفق باشید

مشاور : آقای سرمدي | پرسش : سه شنبه 31/5/1385 | پاسخ : شنبه 18/6/1385 | | دبيرستان | 0 سال | نجوم | تعداد مشاهده: 31 بار

تگ ها :

UserName