کد: 2883

پرسش

لطفا الكتریسیته را تعریف كنید

پاسخ

می دانید الكترون دارای بار منفی و پروتون دارای بار مثبت است. هرگاه مكانی دارای بار منفی و مكان دیگر دارای بار مثبت باشد یعنی میزان بار منفی بیشتر از جای دیگر باشد و یك جسم رسانا مثل سیم مسی این دو مكان را به هم وصل كند الكترون ها از جایی كه بار منفی است به جایی كه بار مثبت است شروع به حركت می كنند كه به این حركت جریان الكتریسیته گفته می شود. به بیان دیگر جریان الكتریسیته همیشه بین دو نقطه ای كه اختلاف پتانسیل دارند برقرار می شود.مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 15/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 15/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName