کد: 26984

پرسش

دایرهای را فرض كنید كه 1 عدد بالای آن و 1 عدد پایین آنو 1 عدد در سمت چپ و عدد دیگر در سمت راست آن به طور دلخواه نوشته شده است. حال تفاضل بین هر دو عدد را بدست می آوریم یعنی تفاضل عدد راست با بالایی و پایینی را پیدا می كنیم و هر كدام را ما بین دو عدد اصلی می نویسیم و اعداد قبلی را پاك می كنیم و دوباره روال قبل را انجام می دهیم ثابت كنید كه در آخر 4 عدد باقی مانده همواره 0 صفر است

پاسخ

سلام.
می توانید فاصله ی بین اعداد روی دایره را (منظور تفاضل بین دو عدد متوالی است)، همان فاصله ی پاره خط در نظر بگیرید. چون هر بار كوتاه تر می شود پس در انتها به یك نقطه تبدیل می شود؛ چون می توانیم بگوییم نقطه، ابتدا و انتهای یك پاره خط است كه روی هم قرار گرفتهف پس فاصله به صفر تبدیل می شود.
با تشكر و خدانگهدار

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : سه شنبه 8/7/1382 | پاسخ : يکشنبه 13/7/1382 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName