کد: 2648

پرسش

كتاب منطق الطیر را كه نوشته است؟

پاسخ

كتاب منطق الطیر از شیخ عطار نیشابوری شاعر و عارف نامدار قرن ششم و آغاز قرن هفتم است .

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : يکشنبه 11/12/1381 | پاسخ : يکشنبه 11/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 13 بار

تگ ها :

UserName