کد: 2559

پرسش

لطفا مكتب فرویدیسم را به طور كامل برایم توضیح دهید.

پاسخ

فرویدیسم كه تحت تاثیر نظریات فروید پزشك روان كاو شكل گرفته است بیش از آنكه نظریه ای جامعه شناختی باشد به روان شناسی مربوط است اما در بسیاری از نظریات جامعه شناسی هم(خصوصا نظریاتی كه به نوعی فرد را به عنوان عاملی تصمیم گیرنده می شناسند و همچنین نظریات فمنیستی )رد پای وی و نظریه اش قابل مشاهده است.
فروید شخصیت فرد را به سه قسمت تقسیم می كند:نهاد(id) خود (ego) و فرا خود ( super ego).
نهاد اصلی ترین و بنیادی ترین بخش شخصیت است كه همیشه به دنبال آسایش و راحتی است و به همین دلیل نهاد دستگاهی خود خواه و خیال پرداز است.
خود بر خلاف نهاد مسئول اندیشیدن و طرح ریزی است . این وظیفه خود است كه حقیقت و مجاز و درست و نا درست را از هم باز شناسد.
فرا خود بیشتر جنبه اخلاقی دارد و شخصیت را از خود سری ها ی نهاد و لغزش های احتمالی خود باز میدارد.
همان طور كه قبلا گفتم مهمترین قسمت شخصیت نهاد است كه از كودكی شكل می گیرد. به عقیده فروید كودكان فقط به آب و غذا احتیاج ندارند بلكه به ارضای جنسی هم نیازمندند(منظور آن است كه كودك نیاز دارد با والدین خود تماس بدنی محبت آمیز داشته باشد.)اما هرچه طفل بزرگتر می شود می آموزد كه نیاز هایش را نمی تواند همیشه بر آورده كندو این فرایندی دردناك است.این نیاز های سركوب شده در ناخود آگاه كودك باقی می مانند.فروید سال های بین 4 تا 5 سالگی را سال های استقلال كودكان از والدین می داند و این دوره را اودیپ (oedipal) می نامد.
پسران خرد سال در این دوره می آموزند كه باید از مادرانشان جدا شوند و همین مسئله بین آن ها و پدرانشان خصومت ایجاد می كند.دختران نیز می آموزند كه از پدر فاصله بگیرند .هنگامی كه پسران دلبستگی های خود را نسبت به مادر و خصومتشان را نسبت به پدر سركوب می كنند (در مورد دختر ها ،دلبستگی به پدر و خصومت نسبت به مادر )بر عقده اودیپ پیروز می شوند اما این عقده در سراسر دوران زندگی فرد تاثیری ناخود آگاه دارد.
پس از مطرح شدن این نظریه ،سرو صداهای فراوانی به پا شد .علاوه بر موافقان فراوان ،بسیاری نیز با این نظریه مخالفت كردند. كه بهتر است شما برای اطلاع بیشتر از این نظریه و انتقادهای به آن بهتر است به كتاب های روان شناسی و جامعه شناسی خصوصا نظریات فمنیست ها مراجعه كنید.


مشاور : | پرسش : جمعه 9/12/1381 | پاسخ : جمعه 9/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 840 بار

تگ ها :

UserName