کد: 2549

پرسش

چرا در هسته اتم تعداد نوترونها بیشتر از پروتونها است { منظورم از عدد اتمی 83 به بعد است } ؟

پاسخ

برای پاسخ قانع كننده به این سوال باید از مبانی فیزیك كونتم كمك گرفت.
از پاسخ مفصلی كه باید به این سوال داد به جواب مختصر زیر اكتفا میكنم:
نیروی هسته ای كه هسته را پایدار نگه میدارد توان خنثی گردن نیروی دافعه بین پروتونها را خواهد داشت لذا میتوان هسته ای سنگین با نوترونهای زیاد داشت.
بعبارت دیگر این جمله توجیهی بر وجود چنین هسته سنگینی بصورت پایدار است.

مشاور : خانم ايلي | پرسش : جمعه 9/12/1381 | پاسخ : جمعه 9/12/1381 | دبیرستان | | 0 سال | شيمي | تعداد مشاهده: 45 بار

تگ ها :

UserName