کد: 2518

پرسش

الكترون چیست؟

پاسخ

الكترون قسمت دیگری از اتم می باشد كه در هسته وجود ندارد ولی به دور آن می چرخد. الكترون دارای بار منفی می باشد و تعداد آن در اثر واكنشهای شیمیایی می تواند كم یا زیاد شود.در حالت عادی اتمها خنثی هستند چون تعداد پروتونها كه + می باشند با تعداد الكترونها كه - می باشند برابر است و اگر تعدا الكترونهای یك اتم كم شود آن اتم داری بار مثبت میشود چرا كه تعداد پروتونها بیشتر از الكترونها خواهد شد یعنی تعداد بارهای + در اتم بیشتر از تعداد بارهای - می شود.
الكترونها دارای جرم بسیار بسیار كمی می باشند. برای تصور اتم شما می توانید منظومه شمسی را در نظر بگیرید كه ستاره ها و سیاره های مختلفی به دور خورشید می چرخند. در اینجا خورشید را هسته اتم و سیاره ها را الكترون فرض كنید.
سعی می كنم به زودی عكس اتم را به آدرس میلتان بفرستم.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : پنج شنبه 8/12/1381 | پاسخ : پنج شنبه 8/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 4160 بار

تگ ها :

UserName