کد: 2405

پرسش

میكروب چیست؟ اتم چگو نه است ؟
دانشمند كیست ؟

پاسخ

میكروبها موجودات زنده ریزی هستند كه با چشم دیده نمی شوند. این موجودات برای انسان هم مفید هستند هم مضر. مثلا در تهییه ماست و پنیر این میكروبها هستند كه به ما كمك می كنند. و خیلی از ببِماریها به خاطر وجود همین مِكروبهاست. مِكروبها انواع مختلف دارند مثلا ویروسها ، باكتریها و ....
اما درمورد اتم در سوالات قبلی به اندازه كافی توضیح داده شده است. لطفا به سایت مراجعه كرده و در آنجا در بخش آموزشی قسمت پاسخ و پرسش سوالات دیگران را مشاهده كنید.
دانشمند كسی است كه بر روی یك موضوع خاص تحقِق می كند. در تحقِق خود هر چیزی كه لازم باشد به دقت مشاهده می كند و اگر احتیاج باشد آزمایش می كند و آن را تكرار می كند تا از همه مشاهدات و ازمایشات نتیجه گیری نماید و یك قانون علمی مطرح نماید.

مشاور : طباطبائي صادقي | پرسش : سه شنبه 6/12/1381 | پاسخ : سه شنبه 6/12/1381 | راهنمایی | | 0 سال | علوم | تعداد مشاهده: 10 بار

تگ ها :

UserName