کد: 2109

پرسش

كتب سنایی را نام ببرید

پاسخ

دیوان اشعار،حدیقه الحقیقه یا الهی نامه،سیرالعباد،طریف التحقیق،كارنامه بلخ،عشق نامه ،عقل نامه و تجربه العلم.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به كتاب تاریخ ادبیات دكتر صفا رجوع كنید.

مشاور : ۰ طلوع | پرسش : چهارشنبه 30/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 30/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | ادبيات | تعداد مشاهده: 16 بار

تگ ها :

UserName