کد: 1528

پرسش

تحلیل صرفی را تو ضیح دهید

پاسخ

یعنی تجزیه كنید :
كلمه به سه قسم است :اسم ، فعل ،حرف . كه هر كدام انواعی دارد :
اسم ( مفرد و جمع و مثنی ) (مذكر و مؤنث ) ( جامد و مشتق ) ( معرفه و نكره )
فعل : ( ماضی ،مضارع ، امر ) ( مذكر و مؤنث ) ( مفرد و جمع و مثنی ) صحیح ،سالم ،معتل ) ( لازم و متعدی ) ( معلوم و مجهول ) ( نوع اعلال ) ( ثلاثی ، مجرد یا مزید )
حرف : ( عامل یا غیر عامل ) (كدام حرف جازم ، جر ،...) حركت آن مبنی یا مورب

مشاور : دباغيان | پرسش : چهارشنبه 9/11/1381 | پاسخ : چهارشنبه 9/11/1381 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 22 بار

تگ ها :

UserName