کد: 148435

پرسش

باسلام :
اثبات فرمول لختی دورانی استوانه توخالی به چه شکلی است؟


باتشکر
21 ساله
ترم دو معماری

پاسخ

سلام!‌
حتما می دانی كه برا یمحاسبه ی لختی دورانی هر جسم ،‌باید قید كنیم كه حول كدام محور.
برای یك استوانه ی تو خالی لختی دورانی حول محور استوانه برابر است با : I=M*R*R كه در آن M جرم استوانه و R شعاع استوانه است.
روش به دست آوردن لختی دورانی ثابت است و در هر مورد با توجه به هندسه ی دستگاه جواب متفاوت می دهد. در واقع برای محاسبه اش باید یك انتگرال بگیری. اگر می خواهی دقیق بدانی كه این انتگرال چی است و محاسبه اش را برای چند جسم ببینی به این كتاب ها می توانی مراجعه كنی( كتاب ها را از آسان به سخت مرتب كرده ام):
1- فیزیك هالیدی- ج 1 - فصل دینامیك دورانی- بخش انرژی جنبشی دوران و لختی دورانی
2- مكانیك كلپنر - فصل 6 ( تكانه ی زاویه ای و محور دوران ثابت) - بخش 4

مشاور : مصلح زاده | پرسش : دوشنبه 16/3/1384 | پاسخ : شنبه 18/4/1384 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 1091 بار

تگ ها :

UserName