• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
کد: 1470

پرسش


كدام باب ها فعل لازم را متعدی می كنند ؟

پاسخ

برای پاسخ به این سوال شما باید با دو مورد آشنا باشید
الف - تعریف فعل متعدی: فعل متعدی فعلی است كه معنای آن با مفعول كامل میشود .
ب - آشنایی با مصادر و ابواب مزید: مصادر بابهای مزید عبارتند از افعال ،
تفعیل ، مفاعله ، تفعّل ، تفاعل ، افتعال ، انفعال ، استفعال .
توجه : البته بابهای افعال و تفعیل مشهور ترین ابوابی هستند كه برای متعدی كردن
فعل لازم به كار می روند مانند :
خرج ( خارج شدن ) === باب افعال ===اخراج ( خارج كرد)
نزل ( نازل شد )=== تفعیل === اَنْزَل ( نازل كرد )
حال برای بررسی بابها ی دیگر به یك مثال از قرآن كریم توجه فرمایید تشخیص مطلب
به عهده شماست .
باب افعال : انا انزلنا ه فی لیله القدر = ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم (
سوره قدر )
باب تفعیل:انا نحن نزلناه علیك القرآن تنزیلا = ما قرآن را به تدریج بر تو فرو
فرستادیم( سوره انسان-23 )
باب مفاعله:و شاركهم فی الاموال و الاولاد = تو با ایشان در مال و فرزندانشان
شریك هستی . ( اسراء-64 )
باب تفعل:قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلایتفكرون = بگو آیا كور و بینا
مساویند آیا تفكر نمی كنید . ( سوره انعام 50 )
باب تفاعل:تعاونوا علی البر و التقوی = یكدیگر را به بر ونیكی یاری دهید
.(سوره مایده 2)
باب افتعال : واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا = همگی به ریسمان الهی چنگ
زنید و متفرق نشوید ( آل عمران ـ 103 )
باب انفعال : فانفجرت منه اثنتا عشره عینا = 12 چشمه جوشان از دل سنگ بیرون آمد
( بقره – 60)
باب استفعال : و نرید ان نمن علی الذین استضعفو فی الارض = ما اراده كردیم تا
بر ضعیف نگاه داشته شدگان منت گذاریم (قصص – 5 )
حال با توجه به موارد فوق آیا قادرید كه بفرمایید كدام باب ها فعل لازم را
متعدی میكنند ؟
موفق باشید

مشاور : دباغيان | پرسش : يکشنبه 22/10/1381 | پاسخ : يکشنبه 22/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | عربي | تعداد مشاهده: 128 بار

تگ ها :

UserName