کد: 1449

پرسش

چرا باوجود یكسان بودن مونومرهای سازنده موجودات ، تنوع را می توانیم در موجودات ببینیم؟

پاسخ

چون ترتیب قرار گرفتن مونومر ها با هم در موجودات مختلف متفاوت می باشد . و پیام های مختلفی را رمز می كنند.

مشاور : خانم كريمي | پرسش : شنبه 14/10/1381 | پاسخ : شنبه 14/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | زيست شناسي | تعداد مشاهده: 29 بار

تگ ها :

UserName