کد: 1404

پرسش

اگردامنه و برد تابع f به ترتیب باشند، دامنه و برد تابع1-2f(2x+1 را به دست آورید.

پاسخ

جواب به صورت فایل تصویری است

مشاور : ۰ بهبودي | پرسش : پنج شنبه 12/10/1381 | پاسخ : پنج شنبه 12/10/1381 | دبیرستان | | 0 سال | رياضي | تعداد مشاهده: 24 بار

تگ ها :

UserName