کد: 1288541

پرسش

با سلام
لطفا چند کتاب جدید که به مسایل آموزشی و آموزش و پرورش و مقایسه ایی در این حوزه باشد معرفی بفرمایید.
با سپاس

پاسخ

به نام خدا
سلام علیکم
برای سؤال جنابعالی به نظر می رسد منابع زیر مناسب باشند.
1. سیر تحول نظام آموزش و پرورش‏‫/ مولف شراره هخامنشیان. ‏تهران ‏‫: پیوند مهر‏‫، ۱۳۹۴.
2. مبانی و اصول آموزش و پرورش/ مولف غلامحسین شکوهی. ‏تهران: آستان قدس رضوی،شرکت به نشر، ‏‫۱۳۹۴.‬‬‬
3. مولفه‌های فراموش شده تعلیم و تربیت: تفکر انتقادی، منبع کنترل، خودتنظیمی/ مولفان اکبر سلیمان‌نژاد، مریم فرجی‌قناتی.
4. ‏قم: میرفتاح‏‫، ۱۳۸۳.‬
5. آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ (از دی‍دگ‍ان‌ ژان‌ ژاک‌ روس‍و، ج‍ان‌ دی‍وئی‌ ح‍ک‍ی‍م‌ آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌، ب‍رت‍ران‍د راس‍ل‌، شیخ الرئیس اب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا و آل‍ب‍رت‌ ان‍ی‍ش‍ت‍ی‍ن‌)/ به کوشش م‍ه‍دی‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌؛ ویراستار مجید طالب‌زاده. ‏ت‍ه‍ران‌: آب‍ا‏‫، ۱۳۸۵.‬
6. اص‍ول‌ ک‍ارب‍ردی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌/ زی‍رن‍ظر و ب‍ه‌ وی‍راس‍ت‍اری‌ [م‍ول‍ف‌] م‍ح‍م‍ود ن‍ی‍ک‍زاد؛ ه‍م‍ک‍اران‌ س‍رور اژدری‌، م‍ه‍دی‌ ک‍ام‍ی‍اب‌ راد، ت‍ق‍ی‌ ش‍ه‍رام‌. ‏[وی‍راس‍ت‌ ۲]. ‏ت‍ه‍ران‌: پ‍ش‍وت‍ن‌‏‫‏، ۱۳۸۲.
7. مدرسه در آینه تربیت: مبتنی بر مبانی نظری سند تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی/ مولف عظیم محبی. ‏تهران: مرآت‏‫، ۱۳۹۴.‬
8. پست‌مدرن و آموزش و پرورش/ نویسنده علیرضا یوسفی. ‏قم: موعود اسلام، ‏‫۱۳۹۲.‬
9. ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ح‍رم‌ آق‍ازاده‌، ع‍ذرا دب‍ی‍ری‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی.‌ ‏ت‍ه‍ران‌: آی‍ی‍ژ، ۱۳۸۰.
10. آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در ج‍ه‍ان‌ ن‍و/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ج‍ان‌ وی‍زی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍رج‍اد. ‏ت‍ه‍ران‌: رس‍ان‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌، ۱۳۸۱.
مؤفق باشید

مشاور : کتابدار کتابخانه | پرسش : پنج شنبه 11/5/1397 | پاسخ : شنبه 10/6/1397 | | فوق ليسانس | 33 سال | پرسش از کتابدار | تعداد مشاهده: 59 بار

تگ ها : آموزش و پرورش نظریات در آموزش و پرورش

UserName