کد: 124333

پرسش

چرا وقتی یک قطعه اهن ربا را از وسط نصف میکنیم بطوریکه سمت چ÷ (N) و سمت راست (S)
باشدودو اهن ربا بدست بیاید دیگر دو سری که از وسط نصف شده اند همدیگر را جذب نمی کنند و نیز اسم قطبهایی که ازوسط نصف شده اند چه میباشد؟در ظاهر باید قطب شکسته شده در اهن ربای چ÷ که یک سر ان از اول N بود باید S بشود ودیگری نیز باتوجه به قطبSراستش باید N بشود ولی اگر اینطور بود دو اهن ربای به وجود امده همدیگر را جذب میکردند جواب کامل بدهید
با تشکر ساسان قنبری سوم تجربی......................زود جواب دهید نمره داره

پاسخ

این اتفاق تنها به خاطر شکل ظاهری آن ربا یا درواقع به خاطر شکل ظاهری قطب های آن است. توضیح اینکه گاه قطعات فولادی بزرگی تبدیل به آهن ربا می شوند و سپس آنهارا به قطعات کوچک تری تقسیم می کنند برشی که روی قطعات صورت می گیرد مهم است که در کدام جهت باشد و تشخیص قطب های آهن رباها ی کوچک تر باید با دقت صورت گیرد . برای آنکه بهتر متوجه شوید شکل زیر را درنظر بگیرید.
درشکل A اگر آهن ربا به از هر قسمت بریده شود دوباره تبدیل به آهن ربای جدیدی می شود که یک سر آن قطب N و سر دیگر آن قطب S خواهد شد. و اگرتکه آهن ربای را به بدنه اصلیش نزدیک کنیم دو قسمت آن جذب یکدیگر خواهند شد.
اما درشکل B چون برش انجام شده در قطعه آهن ربا هردو قطب آهن ربا را قطع کرده باز هم آهن ربایی با قطبهای مشخص Nو S پدید می آید ولی این بار اگر دو تکه آهن ربا را به هم نزدیک کنیم چون هردو قطعه دارای قطب های همنام دردوسر هستند یکدیگر را دفع خواهند کرد.

مشاور : ۰ امامي | پرسش : چهارشنبه 28/11/1383 | پاسخ : چهارشنبه 28/11/1383 | دبیرستان | | 0 سال | فيزيك | تعداد مشاهده: 6952 بار

تگ ها :

UserName