عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الواقعة  آیه شماره : 36
ریشه کلمه : بكر
فعل : بِكر
معنی : «بُکرة» اول روز، صبح، بامداد «بِکر» دوشيزه، دختر جوان ازدواج نکرده، حيوان جوان نزائيده «اِبکار» از اوّل طلوع فجر تا ارتفاع آفتاب
توضیح : اصل اين كلمه بكرة (به ضمّ اوّل) است به معنى اوّل روز و چون كسى اوّل روز خارج شود گويند: «بَكَرَ فلان» و به حيوانى كه نزائيده بِكر گويند زيرا نزائيدن اوّل است و زائيدن مرحله دوّم، به دوشيزه بِكر گويند و اگر فارض به معنى گاو پير باشد چنانكه راغب گويد بكر هم به معنى جوان است يعنى: گاوى است نه پير و نه جوان.
سوره : التحريم  آیه شماره : 5
ریشه کلمه : بكر
فعل : بِكر
معنی : «بُکرة» اول روز، صبح، بامداد «بِکر» دوشيزه، دختر جوان ازدواج نکرده، حيوان جوان نزائيده «اِبکار» از اوّل طلوع فجر تا ارتفاع آفتاب
توضیح : اصل اين كلمه بكرة (به ضمّ اوّل) است به معنى اوّل روز و چون كسى اوّل روز خارج شود گويند: «بَكَرَ فلان» و به حيوانى كه نزائيده بِكر گويند زيرا نزائيدن اوّل است و زائيدن مرحله دوّم، به دوشيزه بِكر گويند و اگر فارض به معنى گاو پير باشد چنانكه راغب گويد بكر هم به معنى جوان است يعنى: گاوى است نه پير و نه جوان.