عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : طه  آیه شماره : 71
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : طه  آیه شماره : 73
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : طه  آیه شماره : 127
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : طه  آیه شماره : 131
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : القصص  آیه شماره : 60
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : الشورى  آیه شماره : 36
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : النجم  آیه شماره : 51
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.
سوره : الاعلى  آیه شماره : 17
ریشه کلمه : بقي
فعل : بَقاء
معنی : ماندن، پايدار ماندن، به جاب ماندن «بقيّه» باقى مانده «اِبقاء» بر جاي گداشتن، نگاه داشتن «الباقيات الصالحات» کارهاي شايسته اي که اثرش بر جاي مانده
توضیح : «بقية الله» امام زمان «عجل الله تعالي فرجه» است. چنانکه از امام باقر نقل شده كه اوّلين كلام آن حضرت پس از ظهور آيه 86 هود است.