• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : البقرة  آیه شماره : 263
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : البقرة  آیه شماره : 267
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : آل عمران  آیه شماره : 97
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : النمل  آیه شماره : 40
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : لقمان  آیه شماره : 12
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : الزمر  آیه شماره : 7
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.
سوره : التغابن  آیه شماره : 6
ریشه کلمه : غني
فعل : غنى
معنی : كفايت، بى نيازى، ماندن، اقامت کردن، بودن «اغناء» كفايت كردن، بى نياز كردن، ثروت مند کردن، ثروت بخشيدن «استغناء» طلب بى نيازى و اكتفا، اظهار بي نيازي، خود را بي نياز دانستن، کسي را بي نياز شمردن «غنىّ» بى نياز، از اسماي حسناى الهي
توضیح : با مراجعه به قرآن خواهيم ديد كه غنى چون به معنى كفايت باشد به «عن» و «من» و چون به معنى بى نياز كردن باشد بدون «من» و «عن» آيد. غنّى: جمعاً بيست بار در قرآن مجيد به كار رفته هجده بار درباره خدوند و دوبار درباره بشر. [نساء:6]. [نساء:135]. و آن چون درباره خداوند به كار رود مقصود مطلق بى نيازى است و چون وصف بشر آيد بى نيازى و كفايت بالنسبة است.