• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : النساء  آیه شماره : 147
ریشه کلمه : شكر
فعل : شكر
معنی : سپاسگزاري، ثنا گوئى در مقابل نعمت، اعتراف به نعمت همراه با نوعى تعظيم، يادآورى و اظهار
توضیح : شكر بر سه نوع است: 1- شكر قلب و آن يادآورى نعمت است. 2- شكر زبان و آن ثناگوئى در مقابل نعمت است. 3- شكر اعضا و جارح و آن مكافات نعمت به قدر قدرت است. شكر خدا ياد آورى نعمت هاى او و ثناگوئى در مقابل آنها است و شكر از خدا مجازات عمل صالح بنده است و خداوند از اين عمل شاكر و شكور است. شكر سبب مزيد نعمت است. [ابراهيم:7].
سوره : النحل  آیه شماره : 121
ریشه کلمه : شكر
فعل : شكر
معنی : سپاسگزاري، ثنا گوئى در مقابل نعمت، اعتراف به نعمت همراه با نوعى تعظيم، يادآورى و اظهار
توضیح : شكر بر سه نوع است: 1- شكر قلب و آن يادآورى نعمت است. 2- شكر زبان و آن ثناگوئى در مقابل نعمت است. 3- شكر اعضا و جارح و آن مكافات نعمت به قدر قدرت است. شكر خدا ياد آورى نعمت هاى او و ثناگوئى در مقابل آنها است و شكر از خدا مجازات عمل صالح بنده است و خداوند از اين عمل شاكر و شكور است. شكر سبب مزيد نعمت است. [ابراهيم:7].
سوره : الانسان  آیه شماره : 3
ریشه کلمه : شكر
فعل : شكر
معنی : سپاسگزاري، ثنا گوئى در مقابل نعمت، اعتراف به نعمت همراه با نوعى تعظيم، يادآورى و اظهار
توضیح : شكر بر سه نوع است: 1- شكر قلب و آن يادآورى نعمت است. 2- شكر زبان و آن ثناگوئى در مقابل نعمت است. 3- شكر اعضا و جارح و آن مكافات نعمت به قدر قدرت است. شكر خدا ياد آورى نعمت هاى او و ثناگوئى در مقابل آنها است و شكر از خدا مجازات عمل صالح بنده است و خداوند از اين عمل شاكر و شكور است. شكر سبب مزيد نعمت است. [ابراهيم:7].