عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : يوسف  آیه شماره : 53
ریشه کلمه : برء
فعل : برء
معنی : خلاص شدن. كنار شدن. آفريدن «بَرِيّه»، خلق، مخلوقات «باري»، آفريننده
توضیح : بَرء و بَراء و تَبّرى كنار شدن از چيزي است كه مجاورت آن ناپسند است، لذا مي گويند: از مرض برى شدم و از فلاني برى شدم. «تبرئه»، بي گناه شمردن، ارتباط کسي را نسبت به جرمي انکار کردن. «ابراء» شفا دادن، بهبودي «تبرّء» بيزار شدن، قطع رابطه، اظهار بيزاري