عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الصافات  آیه شماره : 52
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :