• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : الرعد  آیه شماره : 5
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : المؤمنون  آیه شماره : 82
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : النمل  آیه شماره : 67
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : السجدة  آیه شماره : 10
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الصافات  آیه شماره : 16
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الصافات  آیه شماره : 36
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الصافات  آیه شماره : 53
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : الواقعة  آیه شماره : 47
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :
سوره : النازعات  آیه شماره : 10
ریشه کلمه :
فعل :
معنی :
توضیح :