عضویت در خبرنامه
برای مشاهده معانی و تفاسیر هر آیه بر روی متن آیه کلیک نمایید.
سوره : النجم  آیه شماره : 43
ریشه کلمه : بكي
فعل : بكى
معنی : گريه، گريه کردن، محزون شدن «ابکاء» گرياندن، محزون کردن «بكّى» جمع «باكى» است .
توضیح : «بكاء» اگر با الف مقصوره باشد به معنى گريه و اشك ريختن است و اگر با الف ممدوده باشد به معنى صدايى توأم با گريه است. برخي گفته اند: در صورتى كه صدا بيش از اندوه باشد با مدّ آيد و اگر اندوه بيش از صدا باشد با قصر آيد.