• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
ابي
2 دفعه
ابي
1 دفعه
اتي
13 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
الو
1 دفعه
امر
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
8 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
8 دفعه
اتي
14 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
5 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اثر
1 دفعه
اثر
1 دفعه
ياجوج
1 دفعه
ياجوج
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
ادي
2 دفعه
اذن
1 دفعه
اذن
2 دفعه
اذن
2 دفعه
اذن
2 دفعه
اذي
4 دفعه
اذي
1 دفعه
اذي
1 دفعه
يأس
2 دفعه
يأس
1 دفعه
يأس
2 دفعه
افک
2 دفعه
افک
2 دفعه
افک
6 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
4 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
2 دفعه
اکل
1 دفعه