• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
2 دفعه
حلل
1 دفعه
حلل
1 دفعه
قوم
1 دفعه
ورد
1 دفعه
ورد
1 دفعه
ورد
1 دفعه
وزر
5 دفعه
وسع
7 دفعه
وسع
1 دفعه
وسع
1 دفعه
وسع
1 دفعه
وسع
2 دفعه
وسع
1 دفعه
وصب
1 دفعه
وصب
1 دفعه
وعد
1 دفعه
وقي
3 دفعه
وقع
2 دفعه
وقع
1 دفعه
1 دفعه
اخر
1 دفعه
صمم
1 دفعه
ولد
1 دفعه
ولد
1 دفعه
ولد
1 دفعه
ولد
1 دفعه
ولد
2 دفعه
اللذان
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجد
6 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
2 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
13 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
2 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجل
1 دفعه
وجل
2 دفعه
جلد
1 دفعه
وجل
1 دفعه
وجه
3 دفعه
وجه
3 دفعه
وجه
4 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
6 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
6 دفعه
وجه
2 دفعه
وجه
3 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
2 دفعه
وجه
8 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
5 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
4 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
5 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
1 دفعه
وجه
4 دفعه
جيأ
2 دفعه
وجه
2 دفعه
وحد
6 دفعه
وحي
1 دفعه
وحي
1 دفعه
وحد
1 دفعه
وحي
2 دفعه
وحي
1 دفعه
ودد
2 دفعه
ودد
1 دفعه
ودد
1 دفعه
ودد
1 دفعه
ودع
1 دفعه
ودد
2 دفعه
ودد
2 دفعه
درس
1 دفعه
دسر
1 دفعه
ودد
1 دفعه
وذر
1 دفعه
ذکر
2 دفعه
وري
1 دفعه
وري
2 دفعه