• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اولاء
24 دفعه
اولاء
17 دفعه
هأأ
1 دفعه
ها
4 دفعه
هتو
3 دفعه
هتو
1 دفعه
هاتين
1 دفعه
هجر
1 دفعه
هجر
1 دفعه
هجر
1 دفعه
هجر
8 دفعه
هدي
5 دفعه
هود
2 دفعه
هود
7 دفعه
هود
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هور
1 دفعه
هاروت
1 دفعه
هارون
17 دفعه
هارون
3 دفعه
هلک
1 دفعه
هامان
4 دفعه
هامان
2 دفعه
همد
1 دفعه
ههنا
4 دفعه
هوي
1 دفعه
وهب
6 دفعه
هبو
2 دفعه
هجر
1 دفعه
هدي
4 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
5 دفعه
هدي
2 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
2 دفعه
هدي
2 دفعه
هدد
1 دفعه
هود
1 دفعه
هدي
2 دفعه
هدي
7 دفعه
هدي
42 دفعه
هدي
5 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
1 دفعه
هدي
3 دفعه
هدي
2 دفعه
هدي
1 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
201 دفعه
هذان
2 دفعه
1 دفعه
45 دفعه
1 دفعه
هرب
1 دفعه
هزز
1 دفعه
هزأ
10 دفعه
هزأ
1 دفعه
هشم
1 دفعه
هضم
1 دفعه
هضم
1 دفعه
3 دفعه
1 دفعه
66 دفعه
هلک
4 دفعه
هلم
2 دفعه
هلع
1 دفعه
62 دفعه
79 دفعه
255 دفعه
2 دفعه
همز
1 دفعه
همز
1 دفعه
همس
1 دفعه
همم
2 دفعه
همز
1 دفعه
همم
1 دفعه
همم
2 دفعه
همم
2 دفعه
هنک- هنالک
9 دفعه
7 دفعه
هنأ
4 دفعه
436 دفعه
هوي
1 دفعه
هوي
1 دفعه
هوي
5 دفعه
هود
1 دفعه
هود
2 دفعه
هود
1 دفعه
هود
4 دفعه
هود
2 دفعه
هون
1 دفعه
هون
1 دفعه