• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
8 دفعه
ميد
2 دفعه
اوب
5 دفعه
اوب
1 دفعه
اوب
2 دفعه
مأي
3 دفعه
مأي
1 دفعه
مأي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
ماجوج
1 دفعه
ماجوج
1 دفعه
اذن
2 دفعه
ارب
1 دفعه
امن
6 دفعه
امن
1 دفعه
امن
1 دفعه
امن
7 دفعه
امن
1 دفعه
امن
1 دفعه
امن
4 دفعه
امن
1 دفعه
امن
8 دفعه
امن
1 دفعه
اوي
2 دفعه
اوي
1 دفعه
اوي
3 دفعه
اوي
3 دفعه
اوي
7 دفعه
3 دفعه
1472 دفعه
موه
27 دفعه
مأي
1 دفعه
موه
1 دفعه
موه
1 دفعه
موه
1 دفعه
موه
1 دفعه
موت
3 دفعه
موت
4 دفعه
19 دفعه
ماروت
1 دفعه
مکث
1 دفعه
مول
1 دفعه
مول
1 دفعه
مول
2 دفعه
2 دفعه
مول
6 دفعه
مول
1 دفعه
ملک
1 دفعه
ملک
1 دفعه
ملک
1 دفعه
مول
3 دفعه
مول
3 دفعه
مول
1 دفعه
برک
3 دفعه
برک
2 دفعه
برک
1 دفعه
بلو
1 دفعه
بثث
1 دفعه
بدل
2 دفعه
بدل
1 دفعه
بدو
1 دفعه
برء
1 دفعه
برم
1 دفعه
بشر
5 دفعه
بشر
1 دفعه
بشر
3 دفعه
بصر
3 دفعه
بصر
3 دفعه
بطل
1 دفعه
بعد
1 دفعه
بلس
2 دفعه
بلغ
1 دفعه
بوء
1 دفعه
بين
1 دفعه
بين
3 دفعه
بين
1 دفعه
توب
1 دفعه
توب
1 دفعه
متع
10 دفعه
متع
1 دفعه
متع
1 دفعه
متع
6 دفعه
متع
7 دفعه
متع
1 دفعه
متع
1 دفعه
متع
1 دفعه
تبر
1 دفعه
موت
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
متع
1 دفعه
متع
3 دفعه
متع
1 دفعه
وکأ
1 دفعه