• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
1 دفعه
لوم
1 دفعه
ابو
2 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
8 دفعه
ابو
1 دفعه
بين
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
تمم
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
وجد
1 دفعه
وجد
1 دفعه
اجر
2 دفعه
اجر
2 دفعه
اجر
1 دفعه
اجل
3 دفعه
اجل
1 دفعه
احد
2 دفعه
احد
1 دفعه
احد
1 دفعه
حلل
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخو
1 دفعه
ادم
2 دفعه
ادم
3 دفعه
زين
1 دفعه
ظنن
2 دفعه
ظنن
2 دفعه
عدد
1 دفعه
عدل
1 دفعه
عنت
1 دفعه
قتل
1 دفعه
ربب
1 دفعه
قطع
1 دفعه
قعد
1 دفعه
کثر
1 دفعه
کفر
1 دفعه
کفر
1 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
2 دفعه
کون
1 دفعه
کيد
1 دفعه
لؤلؤ
1 دفعه
لؤلؤ
2 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
امو
1 دفعه
امر
1 دفعه
امر
2 دفعه
ملأ
2 دفعه
ملأ
2 دفعه
امر
1 دفعه
امن
1 دفعه
1 دفعه
36 دفعه
5 دفعه
18 دفعه
2 دفعه