• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ق
1 دفعه
قول
1 دفعه
قيل
1 دفعه
قوم
2 دفعه
قوم
2 دفعه
قوم
1 دفعه
قوم
2 دفعه
قول
1 دفعه
قول
2 دفعه
قول
1 دفعه
قوم
1 دفعه
قوم
2 دفعه
قوم
3 دفعه
قوم
1 دفعه
قوب
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قتل
2 دفعه
قتل
2 دفعه
قتل
1 دفعه
قتل
1 دفعه
قتل
6 دفعه
قتل
2 دفعه
قتل
3 دفعه
قدر
2 دفعه
قدر
1 دفعه
قدر
2 دفعه
قرع
1 دفعه
قارون
3 دفعه
قارون
1 دفعه
قسم
1 دفعه
قصد
1 دفعه
قصر
3 دفعه
قصف
1 دفعه
1 دفعه
قطع
1 دفعه
قوع
1 دفعه
قعد
1 دفعه
قعد
1 دفعه
قول
501 دفعه
قول
1 دفعه
قول
1 دفعه
قول
2 دفعه
قول
12 دفعه
قول
28 دفعه
قول
2 دفعه
قول
1 دفعه
قول
150 دفعه
قول
4 دفعه
قول
153 دفعه
قول
1 دفعه
قول
1 دفعه
قوم
1 دفعه
1 دفعه
قوم
3 دفعه
قنت
1 دفعه
قنت
1 دفعه
قنت
1 دفعه
قنت
1 دفعه
قنت
2 دفعه
قنت
1 دفعه
قهر
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قبر
1 دفعه
قبس
1 دفعه
قبض
1 دفعه
قبض
1 دفعه
قبض
1 دفعه
قبض
1 دفعه
قبل
22 دفعه
قبل
70 دفعه
قبل
25 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
2 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
2 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
4 دفعه
قبل
28 دفعه
1 دفعه
قبل
2 دفعه
قبل
16 دفعه
قبل
2 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
15 دفعه
1 دفعه
قبل
2 دفعه
قبل
6 دفعه
قبل
9 دفعه
قبل
8 دفعه
قبل
1 دفعه
قبل
28 دفعه
قبل
3 دفعه
قبل
1 دفعه