• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
غيب
1 دفعه
غيب
1 دفعه
غسق
1 دفعه
غفر
1 دفعه
غفل
1 دفعه
غفل
6 دفعه
غفل
4 دفعه
غلب
1 دفعه
غلب
2 دفعه
غلب
1 دفعه
غوي
1 دفعه
غبر
1 دفعه
غثأ
2 دفعه
غدو
4 دفعه
غدو
1 دفعه
غدق
1 دفعه
غدو
1 دفعه
غدو
1 دفعه
غدو
1 دفعه
غدو
1 دفعه
غرب
1 دفعه
غرب
1 دفعه
غرم
1 دفعه
غرب
1 دفعه
غرب
1 دفعه
غرر
1 دفعه
غرر
2 دفعه
غرر
3 دفعه
غرر
1 دفعه
غرر
1 دفعه
غرر
1 دفعه
غرف
2 دفعه
غرف
1 دفعه
غرف
1 دفعه
غرق
1 دفعه
غرب
1 دفعه
غرر
1 دفعه
غرر
5 دفعه
غزو
1 دفعه
غزل
1 دفعه
غسق
1 دفعه
غسق
1 دفعه
غسق
1 دفعه
غسل
1 دفعه
غشي
1 دفعه
1 دفعه
غشي
1 دفعه
غشي
1 دفعه
غصب
1 دفعه
غصص
1 دفعه
غضب
5 دفعه
غضب
1 دفعه
1 دفعه
غضب
5 دفعه
غضب
2 دفعه
غضب
1 دفعه
2 دفعه
غطأ
1 دفعه
غطأ
1 دفعه
غفر
2 دفعه
غفر
1 دفعه
غفر
1 دفعه
غفل
5 دفعه
غفر
51 دفعه
غفر
1 دفعه
غفر
20 دفعه
غلظ
1 دفعه
غلم
2 دفعه
غلم
2 دفعه
غلم
2 دفعه
غلب
1 دفعه
غلب
2 دفعه
غلب
1 دفعه
غلب
1 دفعه
غلب
1 دفعه
غلظ
1 دفعه
غلف
2 دفعه
غلل
1 دفعه
غلل
2 دفعه
غلل
1 دفعه
غلل
1 دفعه
غلق
1 دفعه
غلم
1 دفعه
غلظ
1 دفعه
غلظ
3 دفعه
غلظ
1 دفعه
غلظ
3 دفعه
غمر
1 دفعه
غمر
2 دفعه
غمر
1 دفعه
غمم
1 دفعه
غمم
1 دفعه
غمم
1 دفعه
غنم
1 دفعه
غنم
1 دفعه
غنم
1 دفعه
غنم
1 دفعه
غني
7 دفعه