• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
عود
1 دفعه
عيل
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
3 دفعه
عبر
1 دفعه
عتو
1 دفعه
عود
9 دفعه
عدو
9 دفعه
عود
3 دفعه
عود
3 دفعه
عود
4 دفعه
عدو
1 دفعه
عدو
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عرض
1 دفعه
عشر
1 دفعه
عصف
1 دفعه
عصف
1 دفعه
عصف
1 دفعه
عصم
2 دفعه
عصم
1 دفعه
عقب
1 دفعه
عقب
1 دفعه
عقب
26 دفعه
عقب
1 دفعه
عقر
1 دفعه
عقر
2 دفعه
عکف
1 دفعه
عکف
2 دفعه
عکف
2 دفعه
علم
1 دفعه
علم
7 دفعه
علم
5 دفعه
علم
2 دفعه
علو
1 دفعه
علو
2 دفعه
1 دفعه
علو
2 دفعه
علو
1 دفعه
عوم
1 دفعه
عوم
3 دفعه
عوم
3 دفعه
عمل
3 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
1 دفعه
عمل
3 دفعه
عوم
1 دفعه
عوم
1 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
1 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
2 دفعه
عهد
2 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
6 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
4 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
10 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
22 دفعه
عبد
8 دفعه
عبد
4 دفعه
عبد
1 دفعه
عبث
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
5 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
3 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
1 دفعه
عبد
2 دفعه
عبد
4 دفعه
عبد
1 دفعه
عبر
1 دفعه
عبس
2 دفعه
عبقر
1 دفعه
عبس
1 دفعه
عتو
1 دفعه
عتل
1 دفعه
عتو
1 دفعه
عتو
2 دفعه