• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ظلم
3 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
3 دفعه
ظلم
7 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
9 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
2 دفعه
ظهر
2 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
2 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظعن
1 دفعه
ظفر
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
2 دفعه
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
2 دفعه
ظلل
3 دفعه
ظلل
2 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
2 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلم
4 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
8 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
4 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
3 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
17 دفعه
ظلم
23 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلم
2 دفعه
ظلم
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظلل
1 دفعه
ظمأ
1 دفعه
ظنن
9 دفعه
ظنن
2 دفعه
ظنن
2 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
5 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
2 دفعه
ظنن
1 دفعه
ظنن
4 دفعه
ظنن
4 دفعه
ظهر
5 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
2 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
5 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
1 دفعه
ظهر
4 دفعه