• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ضيق
1 دفعه
ضحک
1 دفعه
ضحک
1 دفعه
ضيق
2 دفعه
ضيق
3 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
2 دفعه
ضمر
1 دفعه
ضبح
1 دفعه
ضحو
3 دفعه
ضحو
2 دفعه
ضدد
1 دفعه
ضرر
2 دفعه
ضرب
10 دفعه
ضرب
2 دفعه
ضرب
2 دفعه
ضرب
3 دفعه
ضرب
3 دفعه
ضرب
3 دفعه
ضرب
1 دفعه
ضرب
2 دفعه
ضرب
1 دفعه
ضرر
3 دفعه
ضرر
3 دفعه
ضرر
9 دفعه
ضرر
3 دفعه
ضرر
1 دفعه
ضرر
1 دفعه
ضرر
1 دفعه
ضرع
1 دفعه
ضعف
1 دفعه
ضعف
1 دفعه
ضعف
2 دفعه
1 دفعه
2 دفعه
ضعف
2 دفعه
ضعف
2 دفعه
ضعف
1 دفعه
ضعف
1 دفعه
ضعف
3 دفعه
ضعف
4 دفعه
ضغث
1 دفعه
ضلل
19 دفعه
ضلل
7 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
2 دفعه
ضلل
4 دفعه
ضلل
2 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
26 دفعه
ضلل
2 دفعه
ضلل
1 دفعه
ضلل
4 دفعه
ضلل
6 دفعه
ضنک
1 دفعه
ضوأ
2 دفعه
ضير
1 دفعه
ضيز
1 دفعه
ضيف
2 دفعه
1 دفعه
ضيف
2 دفعه
ضيق
2 دفعه
ضيق
2 دفعه