• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
ص
1 دفعه
صبر
2 دفعه
صبر
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
2 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
1 دفعه
صحب
2 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
31 دفعه
صرم
1 دفعه
صعق
1 دفعه
صعق
1 دفعه
صعق
1 دفعه
صغر
2 دفعه
صغر
1 دفعه
صفف
2 دفعه
صلي
1 دفعه
صلح
2 دفعه
صلح
2 دفعه
1 دفعه
صلح
2 دفعه
صلح
33 دفعه
صلح
3 دفعه
صلح
1 دفعه
صلح
3 دفعه
صلي
1 دفعه
صمت
1 دفعه
صبح
1 دفعه
صبب
1 دفعه
صبر
4 دفعه
صبح
1 دفعه
صبب
1 دفعه
صبح
1 دفعه
صبر
2 دفعه
صبر
8 دفعه
صبر
2 دفعه
صبر
1 دفعه
صبر
2 دفعه
صبر
8 دفعه
صبر
6 دفعه
صبغ
1 دفعه
صبغ
1 دفعه
صبغ
1 دفعه
صبو
2 دفعه
صحف
1 دفعه
صحف
2 دفعه
صحف
2 دفعه
صخر
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدق
5 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
3 دفعه
صدد
2 دفعه
صدد
1 دفعه
صدد
2 دفعه
صدق
2 دفعه
صدق
1 دفعه
صدر
1 دفعه
صدر
1 دفعه
صدر
2 دفعه
صدر
1 دفعه
صدر
3 دفعه
صدر
2 دفعه
صدف
1 دفعه
صدق
4 دفعه
صدق
7 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
2 دفعه
صدق
2 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
1 دفعه
صدق
4 دفعه
صدق
1 دفعه
صدد
1 دفعه
صدر
1 دفعه
صدر
3 دفعه
صدر
4 دفعه