• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
شيأ
3 دفعه
شيأ
1 دفعه
شيأ
4 دفعه
شيأ
2 دفعه
شأن
1 دفعه
شأن
2 دفعه
شيأ
5 دفعه
شأن
1 دفعه
شيأ
56 دفعه
شخص
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شطر
1 دفعه
شعر
2 دفعه
شعر
1 دفعه
شقق
2 دفعه
شکر
1 دفعه
شکر
3 دفعه
شکر
1 دفعه
شکر
1 دفعه
شکل
1 دفعه
شمخ
1 دفعه
شنأ
1 دفعه
شهد
3 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
3 دفعه
شهد
1 دفعه
شهد
2 دفعه
شور
1 دفعه
شبه
1 دفعه
شتت
2 دفعه
شجر
1 دفعه
شجر
1 دفعه
شجر
1 دفعه
2 دفعه
شجر
1 دفعه
شجر
2 دفعه
1 دفعه
شجر
1 دفعه
شجر
1 دفعه
شجر
1 دفعه
شحح
2 دفعه
شحم
1 دفعه
شدد
2 دفعه
شدد
1 دفعه
شدد
2 دفعه
شدد
12 دفعه
شدد
7 دفعه
شدد
15 دفعه
شدد
1 دفعه
شدد
11 دفعه
شرب
5 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
2 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرب
1 دفعه
شرح
2 دفعه
شرر
6 دفعه
شرر
3 دفعه
شرر
1 دفعه
شرر
5 دفعه
شرر
2 دفعه
شرع
1 دفعه
شرر
1 دفعه
شرع
1 دفعه
شرع
1 دفعه
شرع
1 دفعه
شرق
1 دفعه
شرق
1 دفعه
شرک
2 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
2 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
13 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
3 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
1 دفعه
شرک
3 دفعه
شري
1 دفعه
شري
1 دفعه
شرع
1 دفعه
شرک
2 دفعه
شرک
1 دفعه
شطر
1 دفعه