• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
سيب
1 دفعه
سوغ
1 دفعه
تلو
1 دفعه
اتي
1 دفعه
رهق
1 دفعه
رأي
2 دفعه
صرف
1 دفعه
صلي
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
2 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
6 دفعه
سأل
1 دفعه
لقي
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سأل
1 دفعه
نبأ
1 دفعه
نزل
1 دفعه
اوي
1 دفعه
سو ء
14 دفعه
سو ء
5 دفعه
سيح
1 دفعه
سوغ
1 دفعه
سوق
1 دفعه
سأل
1 دفعه
سبغ
1 دفعه
سبق
1 دفعه
سبق
1 دفعه
سبق
1 دفعه
سبق
1 دفعه
سجد
1 دفعه
سجد
5 دفعه
سحر
4 دفعه
سحر
3 دفعه
سود
1 دفعه
سدس
2 دفعه
1 دفعه
سرب
1 دفعه
سرع
1 دفعه
سرق
1 دفعه
سوع
6 دفعه
1 دفعه
سوع
1 دفعه
سفل
2 دفعه
سوق
1 دفعه
سقط
1 دفعه
سوق
1 دفعه
سکن
1 دفعه
سلم
1 دفعه
سمد
1 دفعه
سمر
1 دفعه
سمر
1 دفعه
سهو
2 دفعه
سوي
1 دفعه
سبأ
1 دفعه
سبت
2 دفعه
سبب
4 دفعه
سبح
3 دفعه
سبح
1 دفعه
سبح
6 دفعه
سبح
1 دفعه
سبح
1 دفعه
سبح
1 دفعه
سبح
1 دفعه
سبت
1 دفعه
سبح
2 دفعه
سبح
14 دفعه
سبح
1 دفعه
سبح
9 دفعه
سبح
14 دفعه
سبع
3 دفعه
سبع
11 دفعه
سبع
2 دفعه
سبع
2 دفعه
سبع
1 دفعه
سبع
1 دفعه
سبع
2 دفعه
سبع
1 دفعه
سبع
2 دفعه
سبق
4 دفعه
سبق
1 دفعه
سبق
7 دفعه
سبق
2 دفعه
سبق
1 دفعه
سبق
2 دفعه
سبل
2 دفعه
سبل
4 دفعه
سبل
1 دفعه