• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
رأي
2 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
ردد
1 دفعه
رأس
1 دفعه
رأس
1 دفعه
رأف
1 دفعه
رأف
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
3 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
3 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
6 دفعه
رأي
1 دفعه
رأس
2 دفعه
رأس
2 دفعه
رأس
1 دفعه
رأس
2 دفعه
رأس
2 دفعه
رأف
5 دفعه
رأف
1 دفعه
1 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
10 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
2 دفعه
رأي
6 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
5 دفعه
رأي
1 دفعه
رأي
1 دفعه
ربط
1 دفعه
ربع
1 دفعه
رجع
3 دفعه
رجع
1 دفعه
ردد
1 دفعه
رضع
1 دفعه
رضع
1 دفعه
1 دفعه
رعي
1 دفعه
رعي
2 دفعه
رغب
2 دفعه
رفع
1 دفعه
رقي
1 دفعه
رکع
1 دفعه
رکع
1 دفعه
رين
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
2 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
رود
1 دفعه
ربب
1 دفعه
ربع
2 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
6 دفعه
ربب
26 دفعه
ربب
85 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
53 دفعه
ربب
51 دفعه
ربب
3 دفعه
ربب
83 دفعه
ربب
3 دفعه
ربب
5 دفعه
ربب
17 دفعه
ربب
4 دفعه
ربب
3 دفعه
ربب
29 دفعه
ربب
4 دفعه
ربب
14 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
31 دفعه
ربب
69 دفعه
ربب
17 دفعه
ربب
17 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
18 دفعه
ربب
10 دفعه
ربب
29 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
6 دفعه
ربب
8 دفعه
ربب
9 دفعه
ربب
2 دفعه
ربب
9 دفعه
ربب
5 دفعه
ربب
1 دفعه
ربب
59 دفعه
ربب
1 دفعه