• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
خيب
1 دفعه
خوف
1 دفعه
خون
1 دفعه
خصص
1 دفعه
خوف
2 دفعه
خون
1 دفعه
1 دفعه
خيب
3 دفعه
ختم
1 دفعه
خدع
1 دفعه
خسأ
1 دفعه
خسأ
2 دفعه
خسر
5 دفعه
خشع
1 دفعه
خشع
3 دفعه
خشع
2 دفعه
خشع
1 دفعه
خشع
3 دفعه
خضع
1 دفعه
خوض
1 دفعه
خطأ
1 دفعه
خطأ
2 دفعه
خطب
1 دفعه
خوف
6 دفعه
خوف
1 دفعه
خفض
1 دفعه
خوف
1 دفعه
1 دفعه
خفي
1 دفعه
خول
1 دفعه
خول
1 دفعه
خول
1 دفعه
خلد
1 دفعه
خلد
3 دفعه
خلد
23 دفعه
خلد
1 دفعه
خلد
1 دفعه
خلد
43 دفعه
خلص
1 دفعه
خلص
3 دفعه
خلص
1 دفعه
خلق
2 دفعه
خلق
1 دفعه
خلق
4 دفعه
خول
1 دفعه
خمد
1 دفعه
خمد
1 دفعه
خون
1 دفعه
خوي
1 دفعه
خوي
3 دفعه
خوي
1 دفعه
خبل
2 دفعه
خبو
1 دفعه
خبث
1 دفعه
خبر
2 دفعه
خبز
1 دفعه
خبث
2 دفعه
خبر
23 دفعه
خبر
2 دفعه
خبر
11 دفعه
خبر
1 دفعه
ختم
1 دفعه
ختر
1 دفعه
ختم
3 دفعه
خدد
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
6 دفعه
خذل
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
خرج
2 دفعه
خرج
2 دفعه
خرج
1 دفعه
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خرج
4 دفعه
خردل
2 دفعه
خرر
4 دفعه
خرر
2 دفعه
خرر
1 دفعه
خرق
1 دفعه
خرق
1 دفعه
خرج
1 دفعه
خزن
1 دفعه
خزن
2 دفعه
خزن
1 دفعه
خزن
3 دفعه
خزن
1 دفعه
خزن
3 دفعه
خزي
5 دفعه
خزي
1 دفعه
خسر
3 دفعه
خسر
7 دفعه
خسر
1 دفعه
خسر
1 دفعه
خسر
1 دفعه