• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
جور
1 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
4 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
5 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
5 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
7 دفعه
جيأ
3 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
68 دفعه
2 دفعه
جيأ
11 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
3 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
7 دفعه
جيأ
12 دفعه
جيأ
12 دفعه
جيأ
10 دفعه
جيأ
5 دفعه
جيأ
11 دفعه
جيأ
6 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
8 دفعه
جيأ
2 دفعه
جيأ
12 دفعه
جيأ
12 دفعه
جيأ
20 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
5 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
1 دفعه
جيأ
3 دفعه
جوب
1 دفعه
جثم
5 دفعه
جثو
1 دفعه
جدل
1 دفعه
جدل
1 دفعه
جدل
1 دفعه
جدل
1 دفعه
جور
1 دفعه
جري
1 دفعه
جزي
1 دفعه
جعل
1 دفعه
جعل
1 دفعه
جعل
1 دفعه
جعل
1 دفعه
جعل
1 دفعه
جالوت
1 دفعه
جمد
1 دفعه
جمع
1 دفعه
جمع
2 دفعه
جنب
1 دفعه
جنب
2 دفعه
جنب
2 دفعه
جنن
5 دفعه
جهد
2 دفعه
جهد
2 دفعه
جهد
2 دفعه
جهد
2 دفعه
جهد
9 دفعه
جهد
1 دفعه
جهد
3 دفعه
جهل
1 دفعه
جوز
1 دفعه
جوز
2 دفعه
جوز
1 دفعه
جبل
1 دفعه
جبل
1 دفعه
جبه
1 دفعه
جبر
3 دفعه
جبر
3 دفعه
جبر
2 دفعه
وجب
1 دفعه
جبريل
1 دفعه
جبريل
1 دفعه
جبل
3 دفعه
جبل
1 دفعه
جثو
2 دفعه
حجد
1 دفعه
حجد
1 دفعه
حجم
2 دفعه
حجم
1 دفعه