• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
ابي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
4 دفعه
اتي
2 دفعه
اتي
1 دفعه
اتي
3 دفعه
اتي
2 دفعه
اثر
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اثم
1 دفعه
اجر
1 دفعه
اخر
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخذ
2 دفعه
اخذ
1 دفعه
ادي
1 دفعه
اذن
2 دفعه
اذي
1 دفعه
اذي
1 دفعه
ازز
1 دفعه
اسو - اسي
2 دفعه
اسر
1 دفعه
اسو - اسي
1 دفعه
افک
4 دفعه
اکل
4 دفعه
اکل
2 دفعه
اکل
1 دفعه
اکل
2 دفعه
اکل
6 دفعه
اکل
12 دفعه
اکل
1 دفعه
الم
1 دفعه
الم
1 دفعه
امر
2 دفعه
امر
1 دفعه
امر
1 دفعه
امر
1 دفعه
امر
3 دفعه
امر
1 دفعه
امر
1 دفعه
امن
2 دفعه
امن
1 دفعه
امن
1 دفعه
امن
2 دفعه
امن
6 دفعه
امن
3 دفعه
امن
7 دفعه
اوي
1 دفعه
اول
2 دفعه
اول
3 دفعه
اول
2 دفعه
اول
2 دفعه
اول
2 دفعه
اول
1 دفعه
اوي
1 دفعه
توب
12 دفعه
توب
1 دفعه
توب
2 دفعه
توب
8 دفعه
تور
2 دفعه
ترک
1 دفعه
اله
3 دفعه
اله
5 دفعه
اله
1 دفعه
1 دفعه
تبب
1 دفعه
تبر
1 دفعه
برک
7 دفعه
بيع
1 دفعه
تبب
1 دفعه
تبب
1 دفعه
تبر
1 دفعه
تبع
2 دفعه