• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
بوء
1 دفعه
بوء
1 دفعه
ابو
2 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
اثم
1 دفعه
حسن
3 دفعه
حسن
1 دفعه
حسن
3 دفعه
حسن
1 دفعه
حکم
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اخذ
1 دفعه
اخر
1 دفعه
اخو
1 دفعه
اذن
23 دفعه
اذن
9 دفعه
اذن
4 دفعه
بئر
1 دفعه
ربع
2 دفعه
بئس
1 دفعه
بئس
3 دفعه
بئس
2 دفعه
بئس
1 دفعه
بئس
20 دفعه
بئس
2 دفعه
اسحق
2 دفعه
بئس
1 دفعه
بئس
1 دفعه
بئس
3 دفعه
سمو
1 دفعه
بئس
4 دفعه
بئس
6 دفعه
بئس
1 دفعه
بئس
1 دفعه
تشيع
1 دفعه
صحب
1 دفعه
علم
2 دفعه
عين
4 دفعه
کوب
1 دفعه
1 دفعه
لحد
1 دفعه
لسن
1 دفعه
الف
1 دفعه
اله
2 دفعه
امم
1 دفعه
امر
2 دفعه
امر
2 دفعه
امر
12 دفعه
مول
2 دفعه
2 دفعه
1 دفعه
نعم
1 دفعه
نعم
1 دفعه
نفس
4 دفعه
14 دفعه
2 دفعه
اني
1 دفعه
هدي
1 دفعه
اهل
3 دفعه
اهل
1 دفعه
ايي
1 دفعه
ايي
32 دفعه
ايي
1 دفعه
ايي
57 دفعه
ايي
4 دفعه
ايي
4 دفعه
ايي
12 دفعه
ايد
1 دفعه
يدي
1 دفعه
يدي
2 دفعه
يدي
1 دفعه
يدي
3 دفعه
بئس
1 دفعه