عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
طير
1 دفعه
طوف
2 دفعه
طوف
7 دفعه
طوف
2 دفعه
طوف
1 دفعه
طير
1 دفعه
طير
2 دفعه
طير
1 دفعه
طوع
1 دفعه
طوف
2 دفعه
طوف
1 دفعه
طوف
2 دفعه
طوف
1 دفعه
1 دفعه
طوع
3 دفعه
طعم
1 دفعه
طغي
2 دفعه
طغي
2 دفعه
طوق
2 دفعه
طول
1 دفعه
طالوت
1 دفعه
طالوت
1 دفعه
طبق
2 دفعه
طيب
1 دفعه
طبع
4 دفعه
طبع
1 دفعه
طبق
1 دفعه
طبق
1 دفعه
طيب
1 دفعه
طحو
1 دفعه
طرق
2 دفعه
طرد
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرف
1 دفعه
طرق
1 دفعه
طرق
1 دفعه
طرق
1 دفعه
1 دفعه
طرق
1 دفعه
طري
2 دفعه
طس
1 دفعه
طسم
2 دفعه
طوف
3 دفعه
طوف
1 دفعه
طوف
3 دفعه
طعم
3 دفعه
طعم
2 دفعه
طعم
4 دفعه
طعم
3 دفعه
طعم
2 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعم
1 دفعه
طعن
1 دفعه
طعن
1 دفعه
طغي
1 دفعه
طغي
6 دفعه
طغي
4 دفعه
طغي
5 دفعه
طفق
2 دفعه
طفل
2 دفعه
طلب
1 دفعه
طلح
1 دفعه
طلع
1 دفعه
طلع
1 دفعه
طلع
2 دفعه
طلع
1 دفعه
طلق
4 دفعه
طلق
1 دفعه
طلق
2 دفعه
طلع
2 دفعه
1 دفعه
طمع
4 دفعه
طه
1 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
طهر
1 دفعه
طهر
2 دفعه
طيب
1 دفعه
طور
2 دفعه
طوع
4 دفعه
طول
1 دفعه
طول
1 دفعه
طوف
1 دفعه
طوي
2 دفعه
طول
2 دفعه
طير
1 دفعه
طير
3 دفعه
طين
8 دفعه
1 دفعه
طيب
5 دفعه
طيب
1 دفعه
  • وبگردی