• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
برای مشاهده آیه های شامل یک کلمه و معنی آن ها بر روی کلمه مورد نظر کلیک نمایید.
کلمه
ریشه کلمه
تعداد تکرار در قرآن
12 دفعه
امم
4 دفعه
امم
1 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
1 دفعه
2 دفعه
9 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
3 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
4 دفعه
ابو
3 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
10 دفعه
ابو
11 دفعه
ابو
2 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
6 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
3 دفعه
ابو
3 دفعه
ابو
2 دفعه
ابابيل
1 دفعه
برق
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
7 دفعه
ابو
1 دفعه
ابو
1 دفعه
ابب
1 دفعه
ابو
7 دفعه
ابو
1 دفعه
بغي
1 دفعه
1 دفعه
ابد
28 دفعه
بدل
1 دفعه
ابراهيم
49 دفعه
ابراهيم
14 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
ابراهيم
1 دفعه
برح
1 دفعه
برح
1 دفعه
برء
1 دفعه
برم
1 دفعه
برء
1 دفعه
بسل
1 دفعه
1 دفعه
بشر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
2 دفعه
بصر
6 دفعه
بصر
4 دفعه
1 دفعه
بصر
3 دفعه
بصر
1 دفعه
بصر
1 دفعه
بعث
1 دفعه
بعث
1 دفعه
بغي
1 دفعه
بغي
1 دفعه
ابق
1 دفعه
بقي
8 دفعه
بکر
2 دفعه
بکم
1 دفعه
بکي
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
1 دفعه
بلغ
2 دفعه
بلس
8 دفعه
بلس
3 دفعه
بنو
1 دفعه
بنو
1 دفعه
بنو
5 دفعه
بنو
5 دفعه