• در این بخش مطالب مفیدی برای اداره مدرسه ارائه شده است.
  • در این بخش با برنامه های متنوع آموزشی مدرسه اینترنتی آشنا می شوید.
  • مدرسه ها می توانند در اجرای برنامه های پرورشی خود از محتویات این بخش استفاده کنند.
  • در این جا امکاناتی برای مدرسه شما و دیگر مدارس در نظر داریم تا بتوانیم با هم بیشتر آشنا شویم.