• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد هـفتم - صفحه 183 -  بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود
صفحه : 183
و هرچه ستمكاري بيشتر باشد، دين عدل بيشتر تاييد مي شود. ظالم با اعمال ظالمانه خودش دين عدل را تاييد مي كند؛ و لايزال اينطور بوده است . فرعون با فرعونيت وطغيانش دين موسي را تاييد مي كند، و ابوسفيان با طغيان ، دين رسول اكرم را تاييدمي كند؛ و محمدرضا با طغيان و عصيان و جور و ستم ، دين اسلام را تاييد مي كند. خداهمان طوري كه از قشر متفكرين روحاني تاييد مي شود. . . ، خداي تبارك و تعالي مي فرمايد كه از قشرهاي فاسد هم ، از رجل فاجر هم ، دين اسلام و دين خدا تاييدمي شود؛ و آن به همين معناست كه گفتم . نه تاييد مي كند؛ تاييد "مي شود": لايزال يويد هذاالدين بالرجل الفاجر.
بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود
اين رجل فاجري كه خون عزيز ما را به زمين ريخت ، تاييد كرد دين خدا را. يعني خدادين خودش را به او تاييد كرد. با ريختن خون عزيز ما، تاييد شد انقلاب ما. اين انقلاب بايد زنده بماند، اين نهضت بايد زنده بماند، و زنده ماندنش به اين خونريزيهاست .بريزيد خونها را؛ زندگي ما دوام پيدا مي كند. بكشيد ما را؛ ملت ما بيدارتر مي شود. ما ازمرگ نمي ترسيم ؛ و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد. دليل عجز شماست كه در سياهي شب ، متفكران ما را مي كشيد. براي اينكه منطق نداريد. اگر منطق داشتيد كه صحبت مي كرديد؛ مباحثه مي كرديد. لكن منطق نداريد، منطق شما ترور است ! منطق اسلام تروررا باطل مي داند. اسلام منطق دارد؛ لكن با ترور شخصيتهاي بزرگ ما، شخصهاي بزرگ ما، اسلام ما تاييد مي شود.
نهضت ما زنده شد. تمام اقشار ايران ، باز زندگي از سر گرفت . اگر يك سستي ، ضعفي پيدا كرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت اين مرد بزرگ ، و اگر مرده بود اين مرد بزرگ در بستر خودش ، اين تاييد نمي شد؛ اين موج برنمي خاست . الان موجي در همه دنيا، همه دنيا، همه دنيايي كه به اسلام علاقه دارند، اين موج بلند شد. ساير كشورها هم ؛ برادران
شهادت مطهري و موج نوين در جهان اسلام