عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شـشم - صفحه 99 -  حساسترين مقطع تاري
صفحه : 99
هست نمي گذارد؛ و اما قانوني نيست براي اينكه منشاش مجالسي است كه آنها قانوني نيستند. و خود ايشان هم قبل از اينكه به وزارت برسد تصديق داشت به اينكه مجلسين قانوني نيستند. حالا كه به وزارت رسيده مي گويد كه قانوني هستند! البته اشخاصي كه اينطور باشند كه آنكه به نفع خودشان است يكجور است ، آنكه به نفع خودشان نيست يك موضوع ؛ اگر به نفع او شد قانوني است ، اگر به نفع ما شد غيرقانوني است .
رمز پيروزي و تقدم
اين مسائلي است كه بازار با ما هميشه شريك بودند در اين مصايب و در اين پيشرفتها.لكن آنچه بايد عرض كنم ، رمز اين تقدم و پيروزي وحدت كلمه بود. اگر وحدت كلمه نبود اين پيروزي حاصل نمي شد. شما مي بينيد كه الان از مركز تا هر جا برويد، تمام مملكت با هم ، يك مطلب ، يك شعار دارند؛ يك شعار، آن هم شعار اسلامي . شعاراينكه رژيم را ما نمي خواهيم ، سلطنت اين سلسله را نمي خواهيم ، و حكومت اسلامي مي خواهيم ، حكومت عدل اسلامي مي خواهيم . اين وحدت كلمه كه در بين يك ملت حاصل شد، آن وقت مي فهميم به اينكه اين قدرتهاي بزرگ با وحدت كلمه ملت نمي توانند كاري بكنند. چنانچه ما ديديم اين معنا را. و من اميدوارم كه اين وحدت كلمه تا آخر محفوظ بماند.
حساسترين مقطع تاريخ
و عرض مي كنم كه الان مملكت ما حساسترين زمان تاريخ را دارد مي گذراند: يعني تحول از "طاغوت " به حكم "الله "، تحول از ظلم به عدل ، تحول از خيانتها به امانتها. اين حساسترين وقتي است كه ما الان درش واقع هستيم . و لهذا بر من كه يك طلبه هستم و برشما آقاياني كه بازرگانان هستيد و بر علماي اعلام و بر طلاب علوم دينيه و بر دانشگاهيها،بر كارگران ، بر اجزاي ادارات ، بر دهقانان ، بر همه اينها واجب است كه از اين نهضت پشتيباني كنند؛ كه اگر خداي نخواسته از اين پشتيباني نشود تزلزلي در اين پيدا بشود، تا ابدما ديگر زير بار اينها هستيم . فهميدند اينها كه آن چيزي كه قدرت دارد، وحدت ملت و